יועץ חשמל מפרט טכני חשמל 08

08.              מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל ותקשורת - המשך

 

08.3.01 כללי

כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים 00, 08 ו- 34 של המפרט הכללי, המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, הינו כלול במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

תיאור הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים הינם כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

            כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים:

א.         בדיקת המתקנים לרבות התשלומים בגין הבדיקות – לחח"י ולמכון התקנים.

ב.         שלוט.

ג.          כבלים לנקודות מאור ונקודות בתי תקע למיניהן.

ד.         קופסות למיניהן.

ה.         צנרת "כ" לנקודות על הגג.

ו.          צינורות "פנ" לנקודות למיניהן.

ז.          מהדקים למיניהן.

ח.         חיזוקים לגופי תאורה השקועים בתקרות המונמכות.

ט.         תאומים עם חברת בזק וטלויזיה בכבלים.

י.          חציבות, חפירות, חיזוקים וכיסוי בטון לצינורות.

יא.        קשתות וצינורות שרשורים (ימדדו לפי מ"א).

יב.        תכניות עדות AS MADE ב-3 עותקים.

יג.         כוון לילה של הפנסים עד לקבלת האחידות הנדרשת.

שנויים בתכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, לא יגרמו לשנוי מחירי היחידה.

כל המחירים כוללים הספקה, התקנה וחבור – אלא אם מצוין אחרת.

 

            08.3.02 הכנות עבור הזנת חשמל, טלפון וטל"כ (טלויזיה בכבלים)

א. על הקבלן לברר את פרטי המקום ואופן הכניסה לבית של הזנת החשמל, הטלפון וטל"כ ולבצע במועד המתאים את כל ההכנות הדרושות לשם כך, כולל צנרת, חפירה, שוחות וכו'.

ב. הקבלן אחראי להזמנת אנשי חח"י, בזק וטל"כ לצורך התקנה וביצוע עבודותיהם בהתאם להתקדמות הביצוע.

ג. הקבלן יגיש עזרתו לפי הנחיות אנשי חח"י, בזק וטל"כ.

 

08.3.03   עבודות חריגות

המחירים עבור עבודות חריגות, שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה, יוצעו על ידי הקבלן ויאושרו ע"י המתכנן והמזמין. המתכנן יהיה הפוסק האחרון למחירים חריגים. כעבודות חריגות יחשבו רק עבודות שנרשמו ע"י הקבלן ביומן עבודה (שינוהל על ידו) , עם פרוט כמות העבודה.

 

08.3.04 מדידה לפי הגדרות המפרט הכללי

לנוחיות הקבלן מפורטים להלן סעיפי המדידה במפרט הכללי הקשורים, בדרך כלל, לעבודות המתוארות:

מדידת הכמויות תבוצע כמוגדר בפרק:

0800.00 – אופני המדידה של מתקני חשמל.

4300.00 – אופני מדידה של תאורת חוץ.

 

א.         צינורות                                      סעיף     0800.05

ב.         כבלים                                       סעיף     0800.07

ג.          תעלות                                      סעיף     0800.10

ד.         מוליכים                                     סעיף     0800.14

ה.         לוח חשמל                                סעיף     0800.24

ו.           הארקה                                    סעיף     0800.25

ז.          גופי תאורה                               סעיפים 0800.29 – 0800.32

ח.         נקודת מאור                              סעיף     0800.34

ט.         נקודת בית תקע                        סעיף     0800.37

י.          נקודת דוד מים חמים                 סעיף     0800.43

יא.        נקודת חמום באמבטיה             סעיף     0800.46

יב.        נקודת טלפון                             סעיף     0800.50

יג.        חווט נקודת טלפון                      סעיף     0800.51

יד.        נקודת טלויזיה                          סעיף     0800.53

טו.        נקודת תקשורת                       סעיף     0800.54

טז.       חפירת תעלות                         סעיף      4300.03

יז.        צינורות וכבלים                         סעיף     4300.05

 

            08.3.05 נקודת מזגן תלת-פאזית

            תימדד כמוגדר בסעיף 0800.37 אולם עם אבזר מתאים של "גוויס" וכולל צינור 23 מ"מ אל יחידת הפעלה. חתך המוליכים 2.5x5 ממ"ר.

 

            08.3.06 נקודת תריס חשמלי

המחיר כולל הקו במוליכים 1.5X5 ממ"ר בצינור בקוטר 16 מ"מ מהלוח הראשי ועד המפסק, מהמפסק ועד למשקוף הפתח. מפסק ההפעלה (הורדה/עצור/הרמה) כדוגמת האביזרים שנבחרו ("גוויס", "ביטוצ'יני").